Statut

 

S T A T U T

 

§ 1

 1. Centrum Falerystyczne ORDER powołuje cywilne Odznaczenie o nazwie Krzyż Koronny i niniejszym statutem określa szczegółowe zasady jego powołania, klasy Odznaczenia oraz zasady przyznawania.

 2. Jedynym dysponentem odznaczenia jest Centrum Falerystyczne ORDER.

 

§ 2

Powołanie nagrody w postaci Odznaczenia Krzyżem Koronnym ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, organizacji, stowarzyszeń, instytucji działających w kraju i zagranicą.

 

§ 3

Odznaczenie ma charakter cywilny i przyznawane jest niezależne od wszelkich władz w tym państwowych, samorządowych, politycznych i innych a akt przyznania odznaczenia jest aktem prywatnym osób przyznających i otrzymujących Odznaczenie.

 

§ 4

Ustanowione Odznaczenie ma trzy klasy:

 1. Krzyż Koronny ? klasa III oficerska,

 2. Wielki Krzyż Koronny ? klasa II komandorska,

 3. Gwiazda Wielkiego Krzyża Koronnego ? klasa I generalska.

 

 

§ 5

Osoba Odznaczona ma prawo do używania tytułu:

 1. Odznaczona Krzyżem Koronnym nosi tytuł Kawaler Krzyża Koronnego,

 2. Odznaczona Wielkim Krzyżem Koronnym nosi tytuł Komandor Wielkiego Krzyża Koronnego,

 3. Odznaczona Gwiazdą Wielkiego Krzyża Koronnego nosi tytuł Generał Gwiazdy Wielkiego Krzyża Koronnego.

   

§ 6

 1. Krzyż Koronny ? równoramienny krzyż o wymiarach 48 x 48 mm. Wykonany z metalu barwy złotej. Ramiona pokryte białą emalią. W centralnej części umieszczona czerwona tarcza, na której widnieje rysunek głowy orła w koronie. Wokół tarczy na tle niebieskiego koloru napis: u góry słowo PATRIA, po jej lewej stronie słowo GLORIA, w dolnej części ET, po jej prawej stronie słowo HONOR. Rewers na kropkowanym tle zawiera wygrawerowany kolejny numer. Całe odznaczenie wykonane w jednej płaszczyźnie. Krzyż zawieszony na taśmie szerokości 36 mm koloru czerwonego z dwoma symetrycznie ustawionymi białymi wzdłużnymi paskami, każdy o szerokości 3 mm. Paski usytuowano w odległości 8 mm od skraju taśmy. Taśma długości 60 mm. Baretka wykonana z taśmy jak wyżej. Odznaczenie noszone jest na lewej piersi.

 2. Wielki Krzyż Koronny ? równoramienny krzyż o wymiarach 60 x 60 mm. Ramiona wygięte do tyłu stanowiącą wypukłość, pokryte białą porcelaną. Pozostałe elementy jak w Krzyżu Koronnym klasy III, przy czym krzyż stanowi oddzielny poziom, tarcza emaliowana na czerwono drugi poziom, głowa orła w koronie trzeci poziom. Zawiesie do taśmy wykonane z półokrągłej metalowej taśmy o wysokości 22 mm i szerokości 18 mm. Odznaczenie zawieszone na taśmie orderowej o szerokości 40 mm w barwach jak w Krzyżu klasy III. Długość taśmy wraz z zapięciem wynosi 60 cm. Na końcach taśmy metalowe elementy do zapięcia. Baretka wykonana z taśmy o szerokości 36 mm, jak do Krzyża Koronnego klasy III, zawiera dodatkowo pionowy galonik z bajorka lub półbajorka w kolorze srebrnym o szerokości 5 mm, umieszczony w środku szerokości taśmy. Odznaczenie noszone jest na szyi.

 3. Gwiazda Wielkiego Krzyża Koronnego ? równoramienny krzyż o wymiarach 60 x 60 mm jak w Krzyżu Koronnym klasy II, umieszczona na rozecie koloru srebrnego. Rozeta ośmioramienna o wymiarach 97 x 97 mm. Każde ramię rozety składające się z pięciu gładkich listków, zawierających w strefie brzegowej kropkowanie. Pomiędzy każdym pięciorgiem listków jeden listek krótszy. Rozeta wypukła jak krzyż. Na rewersie zawiera elementy do przypięcia. Odznaczenie zawieszane wyłącznie na elementach metalowych służących do jego przypinania. Baretka wykonana z taśmy o szerokości 36 mm, jak do Krzyża Koronnego klasy III, zawiera dodatkowo pionowy galonik z bajorka lub półbajorka w kolorze złotym o szerokości 5 mm umieszczony w środku szerokości taśmy. Odznaczenie noszone jest na lewej piersi, poniżej innych odznaczeń.

   

§ 7

Idea powołania Odznaczenia we wszystkich jego klasach opiera się na zasadzie równości osób i poszanowaniu prawa każdej osoby do przyznania każdej innej osobie Odznaczenia oraz prawa do decydowania o tym, kto i za jakie zasługi jest w stosunku do niej osobą zasłużoną.

 

§ 8

Dewizą Odznaczenia Krzyż Koronny są słowa Bene Meritus, to jest Dobrze Zasłużony, które odnoszą się do każdej osoby Odznaczonej tym Odznaczeniem.

 

§ 9

 1. Decyzję o przyznaniu Odznaczenia Krzyżem Koronnym we wszystkich jego klasach może podjąć każda osoba, bez względu na status społeczny, zamożność, głoszone poglądy, wyznawaną religię.

 2. Decyzję przyznaniu Odznaczenia może też podjąć grupa osób, spośród której wszyscy jej członkowie znają i akceptują zasługi osoby Odznaczanej jako Dobrze Zasłużonej.

 3. Osoba podejmująca decyzję o przyznaniu Odznaczenia Krzyżem Koronnym opiera się na znanych sobie zasługach osoby Odznaczanej, które przekazuje do wiedzy Kapituły Centrum Falerystycznego ORDER w zwięzłej formie, odpowiedniej do umieszczenia jej na certyfikacie.

 4. Każda osoba podejmująca decyzję o przyznaniu Odznaczenia ręczy honorem, że wedle jej wiedzy, osoba Odznaczana ma zasługi, które ją czynią Dobrze Zasłużoną.

 

§ 10

Decyzja o przyznaniu Odznaczenia odnosi się do zasług, które miały miejsce w przeszłości, zatem nie może się odnosić do późniejszych zachować osoby Odznaczonej i z tego względu nie można cofnąć decyzji o przyznaniu Odznaczenia oraz odebrać przyznanego już Odznaczenia.

 

§ 11

Wraz z przyznaniem Odznaczenia osoba Odznaczana otrzymuje imienny certyfikat, który zawiera nazwisko osoby Odznaczanej, wraz z używanymi tytułami oraz informacje o:

 1. nazwie Odznaczenia,

 2. przyznanej klasie Odznaczenia,

 3. kolejnym numerze indywidualnym przyznanego Odznaczenia,

 4. nazwisko osoby/osób podejmującej/podejmujących decyzję o przyznaniu Odznaczenia,

 5. zasługę lub zbiór zasług, które legły u podstawy podjęcia decyzji o przyznanym Odznaczeniu,

 6. miejscu dekoracji Odznaczeniem,

 7. dacie przyznania Odznaczenia,

 8. podstawowe dane jednostki certyfikującej (www.order.info.pl).

 

§ 12

 1. Odznaczenie może być przyznane osobie odznaczanej dowolną ilość razy a fakt kolejnego nadania markowany jest na taśmie orderowej oraz na baretce przypięciem metalowej cyfry, odpowiadającej liczbie posiadanych kolejnych Odznaczeń. Metalowa cyfra w kolorze galonika na baretce.

 2. Przyznając Odznaczenie klasy I i II jest wymagane posiadanie odznaczenia niższej klasy przez osobę odznaczaną.

 1. Nie można przyznać Odznaczenia klasy II osobie, która nie była wcześniej odznaczana Odznaczeniem klasy III,

 2. Nie można przyznać Odznaczenia klasy I osobie, która nie była wcześniej odznaczana Odznaczeniem klasy II.

§ 13

Przyznanie odznaczenia nie upoważnia osoby odznaczonej do ubiegania się o gratyfikację finansową z tego tytułu.

 

§ 14

Osoba podejmująca decyzję o przyznaniu Odznaczenia pokrywa wszelkie koszty związane z jego obsługą, w wysokości ustalonej przez organ powołujący Odznaczenie.

 

§ 15

Do przeprowadzenia dekoracji osoby Dobrze Zasłużonej uprawniona jest osoba, która podjęła decyzję o przyznaniu Odznaczenia lub inna osoba, wyznaczona przez nią.

 

§ 16

 1. Centrum Falerystyczne ORDER powołuje Kapitułę, prowadzi biuro, certyfikowanie, obsługę wszystkich procedur związanych z przyznawaniem odznaczenia oraz jego promocji.

 2. Centrum Falerystyczne ORDER prowadzi wszelkie czynności związane z przyjmowaniem decyzji od osób przyznających Odznaczenie, przygotowaniem Odznaczenia do przekazania go osobie podejmującej decyzję, poświadczeniem treści decyzji w stosownym certyfikacie, dokumentowaniem faktu przyznania Odznaczenia, archiwizowaniem tych informacji w odpowiedni sposób, zgodny z obowiązującym prawem.

 

§ 17

 1. W imieniu Centrum Falerystycznego ORDER działa powołana przez nie Kapituła.

 2. Kapituła składa się z osób, powołanych przez Centrum Falerystyczne ORDER w składzie pięcioosobowym.

 3. Pracami Kapituły kieruje Prezes.

 4. Kapituła pracuje w oparciu o regulamin, który jest jej własnym dokumentem, mającym charakter wewnętrzny.

 5. Kapituła zbiera się cyklicznie w odpowiednich odstępach czasu, pozwalających na bieżącą kontrolę nad pracą biura Kapituły.

 

§ 18

 1. Pomiędzy posiedzeniami Kapituły w jej imieniu pracuje biuro Kapituły

 2. 2. Pracami biura Kapituły kieruje Dyrektor.

 

§ 19

Prezes Kapituły oraz Dyrektor biura Kapituły poświadczają swoimi podpisami prawdziwość informacji, przekazanych dla Centrum Falerystycznego ORDER przez osobę/osoby podejmującą decyzję o przyznaniu Odznaczenia, które są umieszczane na certyfikacie osoby Odznaczanej.

 

§ 20

Obowiązkiem osoby przyznającej Odznaczenie jest poinformowanie osoby Odznaczanej o zasadach funkcjonowania odznaczenia zawartych w niniejszym statucie, zwłaszcza o nazwie Odznaczenia, rodzaju Odznaczenia, jego klasie, przysługującym tytule, rodzaju i znaczeniu zasług dla osoby Odznaczającej.

 

§ 21

Osoba odznaczana przyjmując Odznaczenie potwierdza, że zna zasady funkcjonowania Odznaczenia, zamieszczone w statucie, rozumie swoje zasługi dla przyznającego Odznaczenie i je akceptuje.

 

§ 22

Osoba odznaczana może przyjąć Odznaczenie lub odmówić jego przyjęcia.

 

§ 23

Odznaczenie noszone jest zgodnie z ogólnymi zasadami zwyczajowymi, zwłaszcza zasadami zawartymi w Kodeksie Orderowym.

 

§ 24

Wszelkie inne sprawy, dotyczące funkcjonowania Odznaczenia, a nie ujęte w niniejszym dokumencie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa a w przypadku braku szczegółowych unormowań w oparciu o obowiązujące zasady zwyczajowe, zwłaszcza o Kodeks Orderowy.

 

§ 25

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1.07.2017 r.

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting

Strona przygotowana przez Karol Stachowiak, na platformie Joomla.

Joomla Templates designed by Joomla Hosting